• aspoleczny
 • pengin
 • deLioncourt
 • marsjaninzmarsa
 • rurky
 • Luukka
 • anosognosia
 • Mijime
 • pil-yeonseong
 • chceblantao5rano
 • DavyJones
 • marlylee
 • corvax
 • fantom
 • wolalabym
 • eroth
 • eduarten
 • pesymista
 • KurkaWyluzuj
 • mrrru
 • raita
 • pippi
 • blackhearted
 • hellhasnofury
 • captainasshole
 • chlebemzkarbidem
 • AliceInKillingLand
 • holycrime
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2017

powroty z nocnych zmian pełne rozmyślań, przemyśleń, lęków, obaw.

December 06 2017


Arahja Berlina
Reposted fromEmisja Emisja viamarlylee marlylee
4868 d47c 300
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viastrzepy strzepy
7347 145e 300
Reposted fromdrowka drowka viastrzepy strzepy
8236 646f 300
Reposted frompiehus piehus
1535 587d 300
5430 08cb 300
6733 18f9 300
Belvedere
Reposted fromvolldost volldost viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
6891 83d3 300
Reposted fromcosmostar cosmostar viapodkreslajmnie podkreslajmnie
6021 dc74 300
Reposted fromczajnikq czajnikq
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromworst-case worst-case
 Ludzie powinni stać przed sobą nawzajem z taką czcią, taką zadumą, taką miłością, jak przed bramą piekieł.
— Franz Kafka
Reposted fromKabaNewLife KabaNewLife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl