• holycrime
 • AliceInKillingLand
 • chlebemzkarbidem
 • captainasshole
 • hellhasnofury
 • blackhearted
 • pippi
 • raita
 • mrrru
 • KurkaWyluzuj
 • pesymista
 • eduarten
 • eroth
 • wolalabym
 • fantom
 • corvax
 • marlylee
 • DavyJones
 • chceblantao5rano
 • pil-yeonseong
 • Mijime
 • anosognosia
 • Luukka
 • rurky
 • marsjaninzmarsa
 • deLioncourt
 • pengin
 • aspoleczny
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

Znalazłam w sobie taką część, która zmęczyła się życiem. I wystawiłam ją na światło dzienne.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2083 a14f 300
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaMezame Mezame
Masz dziś okazję, żeby uczynić czyjś dzień wspaniałym. Co zrobisz? I dla kogo?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
2964 10a3 300
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMezame Mezame
2910 9c78 300
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMezame Mezame
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszpaqus szpaqus
7022 986e 300
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaMezame Mezame
8578 1d1e 300
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
0893 7f7d 300
Reposted fromasteryzm asteryzm viaMezame Mezame
4832 aceb 300
friends
3998 ea92 300
Reposted fromLane Lane viaszpaqus szpaqus
3997 dd18 300
Reposted fromLane Lane viaszpaqus szpaqus
4841 c1cb 300
mr robot, s01e02
Reposted byhashLeguanien
9933 d4f6 300
Reposted fromeffic effic viainzynier inzynier
Reposted fromzelbekon zelbekon
2705 996e 300
Reposted fromzelbekon zelbekon
2706 9f4b 300
Reposted fromzelbekon zelbekon
1281 0334 300
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl